36ನೇ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಜಾನಪದ ಕಲಾಮೇಳ

36th Janapada Kalamela 23-9-2014 1

36th Janapada Kalamela 23-9-2014 2

36th Janapada Kalamela 23-9-2014 3

36th Janapada Kalamela 23-9-2014 4