ಆಯುರ್ವೇದ-ಯುನಾನಿ ಪದ್ಧತಿ ರೋಗಿಯ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಲಿ: ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 27-02-2016, ಪುಟ 10
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 27-02-2016, ಪುಟ 10