ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ಕೆಂಪೇಗೌಡ ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತಗಾರ

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 19-08-2017, ಪುಟ 2