ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 18-08-2017, ಪುಟ 2