ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಮೃದು: ಡಾ.ಎನ್. ಶಿವರಾಮರೆಡ್ಡಿ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 10-03-2016, ಪುಟ 11
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 10-03-2016, ಪುಟ 11