ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತಿ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಸಂಜೆವಾಣಿ 27-04-2014, ಪುಟ 8
ಸಂಜೆವಾಣಿ 27-04-2014, ಪುಟ 8