ಬಿಜಿಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ‘ಜೋಡಿ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ’ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 01-07-2014, ಪುಟ 3
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 01-07-2014, ಪುಟ 3