ಭಾರತ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ ವೀರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ…

ಉದಯವಾಣಿ 17-07-2014, ಪುಟ 2
ಉದಯವಾಣಿ 17-07-2014, ಪುಟ 2

 

ವಿಜಯವಾಣಿ 17-07-2014, ಪುಟ 5
ವಿಜಯವಾಣಿ 17-07-2014, ಪುಟ 5

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 17-07-2014, ಪುಟ 3
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 17-07-2014, ಪುಟ 3

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 18-07-2014, ಪುಟ 16
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 18-07-2014, ಪುಟ 16