ಬಿಳಿನೆಲೆ: ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಯುಗಕ್ಕೂ ಕೃಷ್ಣನ ಸೂತ್ರಗಳೇ ಅಡಿಪಾಯ

ಉದಯವಾಣಿ 09-02-2014, ಪುಟ 15
ಉದಯವಾಣಿ 09-02-2014, ಪುಟ 15