ಚುಂಚನಗಿರಿ ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ಮೋದಿ, ಶಾ ಭೇಟಿ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 25-10-2018, ಪುಟ 7