ಚುಂಚಶ್ರೀ ಬಳಗದಿಂದ ಯುಪಿಎಸ್ ಸಿ,ಕೆಪಿಎಸ್ ಸಿ, ಐಪಿಎಸ್ ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 24-08-2017, ಪುಟ 6