ಚುಂಚಶ್ರೀಗಳ ಪುಣ್ಯಾರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ…

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 19-01-2014, ಪುಟ 1
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 19-01-2014, ಪುಟ 1