ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ

ಈ ಸಂಜೆ 02-09-2018, ಪುಟ 2