ದೇವ್ರು ನನಗೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟ

ವಿಜಯವಾಣಿ 07-01-2014, ಪುಟ 7
ವಿಜಯವಾಣಿ 07-01-2014, ಪುಟ 7