ಧಾರವಾಡ: ಶರಣರ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಇಂದಿಗೂ ಮರೀಚಿಕೆ: ಎಚ್ಕೆ ಕಳವಳ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 28-12-2013, ಪುಟ 7
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 28-12-2013, ಪುಟ 7