ಎಲಿವೇಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗೆ ನೆರವು

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 13-09-2017, ಪುಟ 4
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 14-09-2017, ಪುಟ 4