ಎಂಟು ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಿಎಲ್ಎನ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

ವಿಜಯವಾಣಿ 02-07-2014, ಪುಟ 5
ವಿಜಯವಾಣಿ 02-07-2014, ಪುಟ 5

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 30-06-2014, ಪುಟ 9
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 30-06-2014, ಪುಟ 9