ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಿಎಂ ಸಾಧನೆ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 04-03-2014, ಪುಟ 1
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 04-03-2014, ಪುಟ 1

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 04-03-2014, ಪುಟ 1
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 04-03-2014, ಪುಟ 1