ಎತ್ತಿನಹೊಳೆಗೆ ಸಿಎಂ ಅಭಯ

ವಿಜಯವಾಣಿ 04-03-2014, ಪುಟ 1
ವಿಜಯವಾಣಿ 04-03-2014, ಪುಟ 1

ಉದಯವಾಣಿ 04-03-2014, ಪುಟ 4
ಉದಯವಾಣಿ 04-03-2014, ಪುಟ 4

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 04-03-2014, ಪುಟ 1
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 04-03-2014, ಪುಟ 1