ಹುಳಿಯಾರು: ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ, ರೈತ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 12-09-2017, ಪುಟ 4