ಕಬ್ಬಳಿ: ‘ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ’

ಉದಯವಾಣಿ 28-11-2015, ಪುಟ 2
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 28-11-2015, ಪುಟ 7
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 28-11-2015, ಪುಟ 7