ಕಬ್ಬಳಿ: ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಲು ಮಠ, ಮಂದಿರಗಳು ಅಗತ್ಯ

ಜನತಾ ಮಾಧ್ಯಮ 25-11-2015, ಪುಟ 2
ಜನತಾ ಮಾಧ್ಯಮ 25-11-2015, ಪುಟ 2