ಕಾವೂರು ಬಿಜಿಎಸ್ ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 03-12-2015, ಪುಟ 14
ಹೊಸ ದಿಗಂತ 03-12-2015, ಪುಟ 14