‘ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 23 ಎಕರೆ ಜಾಗ’

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 10-09-2017, ಪುಟ 3