ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 20 ಎಕರೆ ಕೊಡಿ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 10-09-2017, ಪುಟ 4