ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಜಾಗ

ವಿಶ್ವವಾಣಿ 10-09-2017, ಪುಟ 2