ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಐಕ್ಯಸ್ಥಳ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಯ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 01-12-2015, ಪುಟ 5
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 01-12-2015, ಪುಟ 5