ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಜಯಂತಿ, ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 01-12-2015, ಪುಟ 3
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 01-12-2015, ಪುಟ 3