ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಸಮಾಧಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಸಿಎಂ ಭರವಸೆ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 30-11-2015, ಪುಟ 14
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 30-11-2015, ಪುಟ 14