ಕೆಯ್ಯೂರು: ಡಾ. ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ 71ನೇ ವರ್ಧಂತ್ಯುತ್ಸವದ ಸಂಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ, ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಪದಪ್ರದಾನ

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 30-11-2015, ಪುಟ 1
ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 30-11-2015, ಪುಟ 1
ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 30-11-2015, ಪುಟ 6
ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 30-11-2015, ಪುಟ 6