ಕೆ.ಎಂ. ದೊಡ್ಡಿ: ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಧರ್ಮದ ಬಳಕೆ ಸಲ್ಲದು, ಆತಂಕ

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 27-08-2017, ಪುಟ 2