ಕೆ.ಎಂ. ದೊಡ್ಡಿ: ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಭೂಮಿಪೂಜೆ

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 27-08-2017, ಪುಟ 2