ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ: ‘ಹಣದ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದ ಜಗತ್ತು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಣವೇ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ’

ಉದಯವಾಣಿ 09-02-2014, ಪುಟ 2
ಉದಯವಾಣಿ 09-02-2014, ಪುಟ 2