ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಈ ಸಂಜೆ 09-09-2017, ಪುಟ 6