ಮಂಡ್ಯ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸೋಕಿಲ್ಲ

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 10-02-2014, ಪುಟ 2
ಹೊಸ ದಿಗಂತ 10-02-2014, ಪುಟ 2