ಮಂಡ್ಯ: ‘ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಡಿ’

ಉದಯವಾಣಿ 06-09-2017, ಪುಟ 3