ಎಂಕೆಎಸ್ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 06-01-2014, ಪುಟ 2
ಹೊಸ ದಿಗಂತ 06-01-2014, ಪುಟ 2