ಮೈಸೂರು: ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಲೋಪದಿಂದ ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ: ಶ್ರೀಗಳ ಆಕ್ಷೇಪ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 07-09-2017, ಪುಟ 4