ಮೈಸೂರು: ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

ಆಂದೋಲನ 05-03-2015, ಪುಟ 10
ಆಂದೋಲನ 05-03-2015, ಪುಟ 10