ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ

ಈ ಸಂಜೆ 09-09-2017, ಪುಟ 8