ನಾಡು ಕಂಡ ಮಹಾನ್ ಯುಗಪುರುಷ ಚುಂಚಶ್ರೀ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 19-01-2014, ಪುಟ 3
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 19-01-2014, ಪುಟ 3