ನಾಗಮಂಗಲ: ಬಿಜಿಎಸ್ ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ

ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರ 12-03-2016, ಪುಟ 6
ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರ 12-03-2016, ಪುಟ 6