ನಾಗಮಂಗಲ: ಚುಂಚಶ್ರೀ, ಸರ್.ಎಂವಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣ

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 03-02-2014, ಪುಟ 10
ಹೊಸ ದಿಗಂತ 03-02-2014, ಪುಟ 10