ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ: ‘ದೇವರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಕ್ತಿ ಸಾಕು’

ಉದಯವಾಣಿ 10-08-2014, ಪುಟ 4
ಉದಯವಾಣಿ 10-08-2014, ಪುಟ 4