ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಗೌರವ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ

ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರ 04-03-2016, ಪುಟ 6
ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರ 04-03-2016, ಪುಟ 6