ಪ್ರಧಾನಿ ಗೃಹ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಿಂದೂ ಆಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸಭೆ

ಉದಯವಾಣಿ 25-10-2018, ಪುಟ 5