ಪುತ್ತೂರು: ಇಂದು ಗೌಡ ಸಂಘದ ಸಮಾವೇಶ

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 29-12-2013, ಪುಟ 12
ಹೊಸ ದಿಗಂತ 29-12-2013, ಪುಟ 12