‘ರೈತರಿಗೆ ಅಂತಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬಬೇಕಿದೆ’

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 26-11-2015, ಪುಟ 2
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 26-11-2015, ಪುಟ 2