“ರಕ್ಷಾ ಫೌಂಡೇಶನ್” ಎಂಬ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ “ರಕ್ಷಾ ಕವಚ”

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 01-07-2018, ಪುಟ 3