ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಂದ ಡಾ. ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ

ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಗತಿ 22-02-2014, ಪುಟ 8
ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಗತಿ 22-02-2014, ಪುಟ 8

 

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 23-02-2014, ಪುಟ 7
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 23-02-2014, ಪುಟ 7